Restaurantaanhetwater

Algemene Voorwaarden
Samenvattend
 • Aan het gebruik van restaurantaanhetwater.nl kan geen enkel recht worden ontleend.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw profiel/account.
 • Reclame op website's is toegestaan.
 • Misleidende links zijn reden voor verwijdering.
 • Onfatsoenlijke teksten of afbeeldingen zijn niet toegestaan.
 • Scripting of het geautomatiseerd onderhouden van je website is niet toegestaan.
 • Alles wat de snelheid, beschikbaarheid of sfeer van restaurantaanhetwater.nl nadelig beïnvloedt is streng verboden.
 • Mochten accounts niet voldoen aan onze voorwaarden dan kunnen wij deze zonder meer verwijderen
Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden
 • 1.1. Deze gebruikersvoorwaarden restaurantaanhetwater.nl ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik en het bezoek van de restaurantaanhetwater.nl website ("Website") en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een account ("Account") door een gebruiker ("Gebruiker") en het aanbod van de Website, de Accounts en gerelateerde diensten door My-Link Design VOF. ("restaurantaanhetwater.nl"). De Gebruikersvoorwaarden maken volledig deel uit van de overeenkomst tussen restaurantaanhetwater.nl en de Gebruiker ("Overeenkomst").
 • 1.2. De Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Website en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een Account akkoord met de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 1.3. restaurantaanhetwater.nl heeft het recht de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker zal tijdig worden geinformeerd over wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden. Een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden is van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van het Account door de Gebruiker na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 • 1.4. Van de Gebruikersvoorwaarden of van één of meer in de Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen restaurantaanhetwater.nl en de Gebruiker worden afgeweken.
Artikel 2. Aanmelding Gebruiker
 • 2.1. Voorafgaand aan het gebruik van een Account dient de Gebruiker zich aan te melden op de Website, door het aanmaken van een account ("Account").
 • 2.2. De Gebruiker zal voor het aanmaken van het Account de door restaurantaanhetwater.nl verzochte informatie verstrekken.
 • 2.3. Het Account zal binnen restaurantaanhetwater.nl te benaderen zijn door in te loggen op het CMS met de zelf aangemaakte logingegevens
 • 2.4. De Gebruiker staat er voor in dat de gegevens bij het aanmelden correct, volledig en up-to-date zijn. De Gebruiker zal de gegevens in CMS aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.
 • 2.6. Indien de Gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, danwel indien restaurantaanhetwater.nl redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het Account onvolledig, incorrect of verouderd is, heeft restaurantaanhetwater.nl het recht om de Overeenkomst te beeindigen, en het Account van de Gebruiker te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
 • 2.7. restaurantaanhetwater.nl zal de in het Account opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals omschreven in artikel 6.
Artikel 3. restaurantaanhetwater.nl diensten
 • 3.1. restaurantaanhetwater.nl biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de Website te bezoeken, een Account aan te maken en het eigen account aan te passen/wijzigen.
Artikel 4. Rechten en Verplichtingen restaurantaanhetwater.nl
 • 4.1. restaurantaanhetwater.nl zal de Website, de Accounts en de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden.
 • 4.2. De Website en de Accounts worden door restaurantaanhetwater.nl zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
 • 4.3. restaurantaanhetwater.nl behoudt zich het recht om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website en de Accounts zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.
Artikel 5. Rechten en Verplichtingen Gebruiker
 • 5.1. De Gebruiker mag de Website en het Account slechts gebruiken voor persoonlijke, en commerciele doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 5.2. Het is Gebruiker slechts toegestaan om een redelijk aantal Accounts aan te maken en te onderhouden.
 • 5.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website en het Account te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • 5.4. Het is de Gebruiker onder meer niet toegestaan om de Website en het Account te gebruiken voor:
  • a. het aannemen van een valse identiteit;
  • b. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
  • c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
  • d. het aanbieden, openbaarmaken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
  • e. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
  • f. het verspreiden van virussen;
  • g. het beperken van derden in de mogelijkheid de Website en de Accounts en/of het Internet te gebruiken.
 • 5.5. De Gebruiker zal geen afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op het Account publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.
 • 5.6. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het Account en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Artikel 6. Privacy
 • 6.1. restaurantaanhetwater.nl zal de Website, het Account en de Diensten aanbieden en de gegevens van de Gebruiker verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan restaurantaanhetwater.nl voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker.
Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • 7.1. restaurantaanhetwater.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, het Account en de Diensten.
 • 7.2. De Gebruiker vrijwaart restaurantaanhetwater.nl voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website en het Account door de Gebruiker, (b) de inhoud van het Account en (c) het handelen en/of nalaten van de Gebruiker in strijd met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
Artikel 8. Beeindiging gebruik
 • 8.1. restaurantaanhetwater.nl behoudt zich het recht voor om de levering van de Website en de Accounts aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een Account geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het Account van de Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beeindigen, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de inhoud van een Account geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 8.2. Indien er sprake is van hetgeen in artikel 8.1 omschreven is, kan met onmiddellijke ingang de beeindiging voltrokken worden zonder (voorafgaande) berichtgeving.
Artikel 9. Intellectuele Eigendom
 • 9.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website en het Account die restaurantaanhetwater.nl aan de Gebruiker levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij restaurantaanhetwater.nl. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Website, het Account en de Diensten door de Gebruiker verleent restaurantaanhetwater.nl aan de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Website en het Account.
 • 9.2. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door de Gebruiker op het Account worden geplaatst, blijven berusten bij de Gebruiker of haar licentiegevers. Enkel voor zover noodzakelijk voor ter beschikking stellen en leveren van de Website en het Account door restaurantaanhetwater.nl verleent de Gebruiker aan restaurantaanhetwater.nl een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten.
 • 9.3. Gebruiker vrijwaart restaurantaanhetwater.nl voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door restaurantaanhetwater.nl van de door de Gebruiker op het Account geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
10. Diversen
 • 10.1. De inhoud van de Gebruikersvoorwaarden en de overeenkomst tussen restaurantaanhetwater.nl en de Gebruiker bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen restaurantaanhetwater.nl en de Gebruiker en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen restaurantaanhetwater.nl en de Gebruiker met betrekking tot de Website, het Account en de Diensten.
 • 10.2. restaurantaanhetwater.nl mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen restaurantaanhetwater.nl en de Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. restaurantaanhetwater.nl zal de Gebruiker op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
11. Toepasselijk recht en geschillen
 • 11.1. Op deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Website en het Account is Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Aan het water
Zoekt u ook net dat leuke restaurant aan het water dat per boot bereikbaar is?

Op RestaurantAanhetWater vindt u het!

Actie voor restauranthouders
Registreer uw restaurant en profiteer direct!

Meld uw restaurant aan met een uitgebreid profiel en betaal niets tot 1 januari 2013

Daarna betaalt u slechts 40,- per jaar voor een uitgebreide vermelding!.

Kijk op de pagina
Waarom aanmelden?
naar de voordelen van een uitgebreid profiel in plaats van een gratis vermelding, of ga door naar >> aanmelden